MoHUA logo
USAID logo
Gandhi logo

Survekshan 2019-20*

State Constructed PT(SBM Portal) Total PT(GTL) Difference(SBM Portal & GTL)
Andaman & Nicobar Islands 52 59 -7
Andhra Pradesh 667 801 -134
Assam 330 285 45
Bihar 705 659 46
Chandigarh 274 60 214
Chhattisgarh 559 1806 -1247
Dadra & Nagar Haveli 19 1 18
Delhi 788 3253 -2465
Goa 47 142 -95
Gujarat 1838 1489 349
Haryana 1479 1491 -12
Himachal Pradesh 260 82 178
Jammu & Kashmir 289 549 -260
Jharkhand 500 1040 -540
Karnataka 1544 3872 -2328
Kerala 252 781 -529
Madhya Pradesh 2124 2626 -502
Maharashtra 5678 9734 -4056
Manipur 92 139 -47
Mizoram 26 8 18
Nagaland 24 27 -3
National Highways 0 649 0
Odisha 643 770 -127
Puducherry 17 95 -78
Punjab 2464 2473 -9
Rajasthan 1194 1441 -247
Sikkim 14 33 -19
Tamil Nadu 2406 3767 -1361
Telangana 963 1397 -434
Tripura 47 48 -1
Uttar Pradesh 3570 4471 -901
Uttarakhand 513 979 -466
West Bengal 432 53 379