MoHUA logo
USAID logo
Gandhi logo

Survekshan 2019-20*

State Constructed PT(SBM Portal) Total PT(GTL) Difference(SBM Portal & GTL)
Andaman & Nicobar Islands 52 59 -7
Andhra Pradesh 667 801 -134
Assam 330 285 45
Bihar 705 659 46
Chandigarh 274 1038 -764
Chhattisgarh 559 1801 -1242
Dadra & Nagar Haveli 19 1 18
Delhi 788 3254 -2466
Goa 47 142 -95
Gujarat 1838 1531 307
Haryana 1479 1449 30
Himachal Pradesh 260 82 178
Jammu & Kashmir 289 548 -259
Jharkhand 500 1029 -529
Karnataka 1544 3908 -2364
Kerala 252 781 -529
Madhya Pradesh 2124 2743 -619
Maharashtra 5678 9928 -4250
Manipur 92 139 -47
Mizoram 26 8 18
Nagaland 24 27 -3
National Highways 0 649 0
Odisha 643 772 -129
Puducherry 17 96 -79
Punjab 2464 2700 -236
Rajasthan 1194 1481 -287
Sikkim 14 33 -19
Tamil Nadu 2406 3772 -1366
Telangana 963 1397 -434
Tripura 47 48 -1
Uttar Pradesh 3570 4741 -1171
Uttarakhand 513 732 -219
West Bengal 432 53 379